•  

Copyright

Het op deze website gepubliceerde toetsmateriaal en de elektronische module ICT mogen niet worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopiëen, opnamen of op enige andere wijze, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever.

De samenvattingen en uitwerkingen mogen gedownload worden naar de eigen computer. Bovendien mogen ze voor eigen gebruik op papier afgedrukt worden.